Currently browsing: ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

กิจกรรมช่วยเหลือสังคมตามรอยเท้าพ่อ

กิจกรรมช่วยเหลือสังคม ตามรอยเท้าพ่อ

ซึ่งเป็นโรงเรียนที่นักเรียนส่วนใหญ่ครอบครัวมีฐานะยากจน และบางส่วนเป็นเด็กกำพร้า
อีกทั้งอุปกรณ์ต่างๆ มีสภาพทรุดโทรม และไม่มีงบประมาณในการบำรุงรักษา

Read more
DAT ปลูกต้นไม้2

โครงการบริจาคโลหิต

บริษัทได้จัดให้บริจาคโลหิตภายในโรงงานโดยจัดขึ้นปีละ 2 ครั้ง ซึ่งในแต่ละครั้งได้มีพนักงาน
สนใจร่วมบริจาคโลหิตจำนวนมาก

Read more

Enquire now

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.