Philosophy

การบริการโดยยึดหลักบุคลากรเป็นศูนย์กลาง (People-centered management)

ไม่เพียงแต่ความกลมเกลียวปรองดองภายในบริษัทเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความกลมเกลียวปรองดองในระดับที่ใหญ่ขึ้นไป ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญ สิ่งนี้รวมถึงพื้นฐานความกลมเกลียวปรองดองของครอบครัว ที่สามารถนำไปสู่การพัฒนาบริษัท พัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และพัฒนาสังคมระดับประเทศ

นี่คือความคิดที่เป็นจิตวิญญาณพื้นฐานของบริษัท เป้าหมายของเราคือการพัฒนาความสามารถที่แท้จริงของบุคคลากร เพื่อพัฒนาให้กลายเป็นที่ยอมรับ เข้าใจจิตวิญญาณแห่งความสามัคคี สามารถพูดคุยและมีส่วนร่วมกับคนอื่น ๆ และยังสามารถช่วยเหลือสังคมได้อีกด้วย