CAREER

บรรยากาศในการทำงาน

เราสร้างสรรค์บรรยากาศในการทำงานสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน
เรามีการพัฒนา และสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในที่ทำงาน เพื่อให้เกิดบรรยากาศที่น่าทำงาน เกิดความสะอาด
ถูกสุขลักษณะ ช่วยสร้างทัศนคติที่ดีของพนักงานต่อองค์กร ทำให้พนักงานสามารถใช้ศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่เพื่อให้บุคลากรมีศักยภาพที่ดี

สวัสดิการบริษัท

1. ค่าอาหาร
2. เบี้ยขยัน
3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4. เงินช่วยเหลือครอบครัว
5. เงินช่วยเหลือบุตร
6. โบนัสปีละ 2 ครั้ง

7. ตรวจสุขภาพประจำปี
8. ปรับค่าจ้างประจำปี
9. งานเลี้ยงปีใหม่
10. รถรับ-ส่ง
11. ลาพักร้อน
12. ชุดยูนิฟอร์ม
13. และสวัสดิการอื่นๆ