โครงการลดก๊าซเรือนกระจก

เนื่องจากความต้องการการใช้ไฟฟ้าของบริษัทมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับความต้องการของลูกค้าที่ให้มีการส่งเสริมสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อช่วยลดปัญหาและผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ทางบริษัทได้เล็งเห็นศักยภาพของพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดและไม่มีวันหมดในการนำมาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า จึงได้ดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านเทคโนโลยีและทางด้านการลงทุน ที่มีอยู่หลากหลายรูปแบบในปัจจุบันบริษัทได้จัดทำ  “โครงการลดก๊าซเรือนกระจก” โดยทำการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์แบบ On-grid ขึ้นทั้ง 3 บริษัท

Plant Ayutthaya

Kojima Industries Asia Corporation Ltd. KIAC )
Daiwa Kasei (ThailandCo., LtdDAT )

ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์แบบ On-grid ขนาด                           990.57            kWp
ลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าได้ประมาณปีละ                               2,351,741.4    บาท
ลดก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศได้ปีละ         734.79            TON CO2

Performance of Solar PV System at KIAC DAT

Plant Prachinburi

Kojima Auto Techonology (ThailandCo., Ltd(KATT)

ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์แบบ On-grid ขนาด                           997.92            kWp
ลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าได้ประมาณปีละ                               2,485,249.20  บาท
ลดก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศได้ปีละ         776.50            TON CO2

Performance of Solar PV System at KATT