โครงการบริจาคโลหิต

DAT ปลูกต้นไม้2

บริษัทได้จัดให้บริจาคโลหิตภายในโรงงานโดยจัดขึ้นปีละ 2 ครั้ง ซึ่งในแต่ละครั้งได้มีพนักงาน
สนใจร่วมบริจาคโลหิตจำนวนมาก

Enquire now

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.