บริษัทได้นำระบบ TPS (Toyota Production System) มาประยุกต์ใช้เข้ากับการผลิต

ซึ่งส่งผลให้การผลิตมีระบบแบบแผนมากขึ้นมีการใช้กัมบังมาควบคุมการผลิตไม่ว่าจะ

เป็นการใช้กัมบังเพื่อสั่งผลิตหรือเบิกชิ้นส่วนเข้าสู่สายการผลิตหรือการใช้กัมบังเบิกชิ้น

ส่วนจากผู้ผลิตเท่ากับปริมาณการใช้จริงซึ่งส่งผลให้สต๊อกที่ใช้จัดเก็บมีจำนวนน้อยลง

พื้นที่ที่ใช้จัดเก็บน้อยลงต้นทุนในการบริหารจัดการซึ่งเป็นระบบที่มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพ

การทำงานและพยายามที่จะกำจัดความสูญเสียที่เกิดจากการผลิตเพื่อมุ่งสร้างคุณภาพ

ในกระบวนการผลิต

Enquire now

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.