คุณจันทิมา ท่าวัง

Miss.JUNTIMA THAWUNG
SENIOR EXPERT PC LOGISTIC 
Tel : 081-429-9653
E-mail : juntima@daiwa-dat.co.th