รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย

ได้จัดให้มีการฝึกอบรม “ขับขี่ปลอดภัย” ซึ่งการฝึกอบรมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม “รณรงค์ความปลอดภัยในการเดินทางในช่วงวันหยุดยาว” เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับวิธีการจูงรถจักรยานยนต์ในรูปแบบต่างๆ วิธีการยกรถเมื่อรถล้ม การตรวจเช็คก่อน การขับขี่ ท่าทางในการขับขี่ การขับรถเมื่อมีคนซ้อนท้ายเพื่อให้พนักงานสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

Enquire now

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.