ซ้อมหนีไฟ

ได้มีการฝึกอพยพหนีไฟ โดยสมมุติเหตุการณ์จริง เพื่อให้พนักงานได้มีความรู้ความเข้าใจในการอพยพหนีไฟและวิธีการหนีไฟ การค้นหาและช่วยผู้ประสบภัยเพื่อเป็นการป้องกันการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัย และเพื่อสร้างความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยต่อพนักงานกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้

Enquire now

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.