กิจกรรมสวัสดี

ได้จัดกิจกรรมนี้มาเพื่อให้พนักงานได้มีการทักทายกันระหว่างพนักงาน ผู้บริหาร เพื่อสร้างความสัมพันธ์ไมตรีที่ดี และสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน

Enquire now

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.