Currently browsing: ข่าวกิจกรรมองค์กร

ซ้อมหนีไฟ

ได้มีการฝึกอพยพหนีไฟ โดยสมมุติเหตุการณ์จริง เพื่อให้พนักงานได้มีความรู้ความเข้าใจในการอพยพหนีไฟและวิธีการหนีไฟ การค้นหาและช่วยผู้ประสบภัยเพื่อเป็นการป้องกันการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัย และเพื่อสร้างความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยต่อพนักงานกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้

Read more

วันสงกรานต์

ทุกปีช่วงวันสงกรานต์ บริษัทมีกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้บริหารชาวไทยและชาวญี่ปุ่น เป็นการแสดงความเคารพนับถือและขอขมารับพร เพื่อเป็นศิริมงคลแก่พนักงาน และมีการละเล่นสงกราต์ สาดน้ำ ปะแป้งทั้งคนไทย และชาวญี่ปุ่น อย่างสนุกสนานก่อนเดินทางกลับบ้านช่วงสงกรานต์

Read more

ตรวจสุขภาพ

บริษัทได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงาน เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและคัดกรองโรคหากพบสิ่งผิดปกติจะได้สามารถรักษาได้ทันก่อนที่อาการจะรุนแรงขึ้น โดยการตรวจสุขภาพนั้น แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ การตรวจสุขภาพโดยทั่วไป สำหรับพนักงานทุกคนและการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง สำหรับพนักงานที่ทำงานในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอาการเจ็บป่วย ตัวอย่าง เช่น พนักงานที่ต้องทำงานกับสารเคมีเป็นประจำ เป็นต้น

Read more

รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย

ได้จัดให้มีการฝึกอบรม “ขับขี่ปลอดภัย” ซึ่งการฝึกอบรมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม “รณรงค์ความปลอดภัยในการเดินทางในช่วงวันหยุดยาว” เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับวิธีการจูงรถจักรยานยนต์ในรูปแบบต่างๆ วิธีการยกรถเมื่อรถล้ม การตรวจเช็คก่อน การขับขี่ ท่าทางในการขับขี่ การขับรถเมื่อมีคนซ้อนท้ายเพื่อให้พนักงานสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

Read more

กีฬาต้านยาเสพติดและงานเลี้ยงฉลองต้อนรับปีใหม่

การจัดงานกีฬาสีต้านยาเสพติดและงานเลี้ยงฉลองต้อนรับปีใหม่ โดยการจัดงานช่วงเช้าเป็นการจัดกีฬาสีต้านยาเสพติด มีการจัดแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน อาทิเช่น กีฬาชักเย่อ วิ่งผลัด 10 ขา เกมส์ส่งต่อลูกบอลด้วยศีรษะ เกมส์โยน – รับ ลูกโป่งใส่น้ำวอลเลย์บอล และการแข่งขันฟุตบอล โดยมีผู้บริหารคนญี่ปุ่นและพนักงานเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อสร้างความสมัครสมาน สามัคคีภายในองค์กร และเป็นการรณรงค์ ต่อต้านยาเสพติด และในช่วงเย็นได้มีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ มีพนักงานเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ภายในงานได้มีการประกวดการแสดงลิปซิ้ง การแสดงดนตรี และแจกของรางวัลมากมาย

Read more

กิจกรรมสวัสดี

ได้จัดกิจกรรมนี้มาเพื่อให้พนักงานได้มีการทักทายกันระหว่างพนักงาน ผู้บริหาร เพื่อสร้างความสัมพันธ์ไมตรีที่ดี และสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน

Read more

5 ส

กิจกรรม 5ส. เป็นพื้นฐานของทุกกิจกรรมในบริษัทที่มุ่งสร้างหน่วยงานให้มีมาตรฐาน ในการทำงานเพื่อก่อให้เกิดการเพิ่มผลผลิตต่อหน่วยงาน ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานและสภาพการทำงานที่ปลอดภัย เป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดถูกสุขลักษณะและ สามารถพบเห็นสิ่งผิดปกติ ได้ง่าย เสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน และเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรโดยการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับ และมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมองค์กรจึงกำหนดให้มีกิจกรรม 5 ส.

Read more

TPS

บริษัทได้นำระบบ TPS (Toyota Production System) มาประยุกต์ใช้เข้ากับการผลิต
ซึ่งส่งผลให้การผลิตมีระบบแบบแผนมากขึ้นมีการใช้กัมบังมาควบคุมการผลิตไม่ว่าจะ
เป็นการใช้กัมบังเพื่อสั่งผลิตหรือเบิกชิ้นส่วนเข้าสู่สายการผลิตหรือการใช้กัมบังเบิกชิ้น
ส่วนจากผู้ผลิตเท่ากับปริมาณการใช้จริงซึ่งส่งผลให้สต๊อกที่ใช้จัดเก็บมีจำนวนน้อยลง
พื้นที่ที่ใช้จัดเก็บน้อยลงต้นทุนในการบริหารจัดการซึ่งเป็นระบบที่มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพ
การทำงานและพยายามที่จะกำจัดความสูญเสียที่เกิดจากการผลิตเพื่อมุ่งสร้างคุณภาพ
ในกระบวนการผลิต

Read more

HRD

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานได้รับการพัฒนาด้านทักษะ ความรู้ และความสามารถในการทำงานได้ทั้งในส่วนการผลิตและการจัดการเกี่ยวกับ Management ที่ดี เพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะการเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ

Read more

Enquire now

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.