เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานได้รับการพัฒนาด้านทักษะ ความรู้ และความสามารถในการทำงานได้ทั้งในส่วนการผลิตและการจัดการเกี่ยวกับ Management ที่ดี เพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะการเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ

Enquire now

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.