กิจกรรม 5ส. เป็นพื้นฐานของทุกกิจกรรมในบริษัทที่มุ่งสร้างหน่วยงานให้มีมาตรฐาน ในการทำงานเพื่อก่อให้เกิดการเพิ่มผลผลิตต่อหน่วยงาน ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานและสภาพการทำงานที่ปลอดภัย เป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดถูกสุขลักษณะและ สามารถพบเห็นสิ่งผิดปกติ ได้ง่าย เสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน และเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรโดยการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับ และมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมองค์กรจึงกำหนดให้มีกิจกรรม 5 ส.

Enquire now

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.