โครงการปลูกต้นไม้

DAT ปลูกต้นไม้3

ได้ร่วมกิจกรรมโครงการ “ลดโลกร้อนกับสวนอุตสาหกรรมโรจนะ” เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างตัวแทนโรงงานกับสวนอุตสาหกรรมโรจนะเป็นประจำทุกปี

Enquire now

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.