ตรวจสุขภาพ

บริษัทได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงาน เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและคัดกรองโรคหากพบสิ่งผิดปกติจะได้สามารถรักษาได้ทันก่อนที่อาการจะรุนแรงขึ้น โดยการตรวจสุขภาพนั้น แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ การตรวจสุขภาพโดยทั่วไป สำหรับพนักงานทุกคนและการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง สำหรับพนักงานที่ทำงานในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอาการเจ็บป่วย ตัวอย่าง เช่น พนักงานที่ต้องทำงานกับสารเคมีเป็นประจำ เป็นต้น

Enquire now

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.