Currently browsing: ข่าวกิจกรรมองค์กร

HRD

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานได้รับการพัฒนาด้านทักษะ ความรู้ และความสามารถในการทำงานได้ทั้งในส่วนการผลิตและการจัดการเกี่ยวกับ Management ที่ดี เพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะการเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ

Read more

SGA (Small Group Kaizen Activity)

บริษัทได้จัดให้มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาองค์กรและปรับปรุงสภาพการทำงานให้มีประสิทธิภาพซึ่งหนึ่งในกิจกรรมที่สามารถดำเนินการ คือกิจกรรม SGA เพื่อมุ่งเน้นให้พนักงานของบริษัททุกคนได้มีทักษะการทำ SGA ที่ถูกวิธี มีส่วนร่วมในการปรับปรุงงานพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถให้เป็นที่ยอมรับ การทำงานร่วมกันเป็น Team Work สร้างความเป็นผู้นำและยกระดับความสามารถของพนักงาน เพื่อพัฒนาบริษัทของเราให้บรรลุ

Read more

Enquire now

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.