APPLICATION FORM
 
ฝากประวัติเพื่อพิจารณาเข้าทำงาน บริษัทไดวา คาเซอิ (ประเทศไทย) จำกัด
 
ผู้สมัครวุฒิ ป. ตรี ขึ้นไปให้กรอกใบสมัครเป็นภาษาอังกฤษ
Bachelor's Degree up please write Appication in English
 
    *อัพโหลดไฟล์รูปภาพประเภท jpg png gif
ขนาดรูปไม่เกิน 1 MB
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร* เงินเดือนที่ต้องการ บาท *
Desired Position Expected Salary  
ข้อมูลส่วนตัว (PERSONAL DATA)
คำนำหน้าชื่อ Title name  *
ชื่อ* นามสกุล* ชื่อเล่น สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา ส่วนสูง น้ำหนัก
Name Surname Nickname  Race Nationality  Religion  Hight  Weight
วันเกิด* อายุ ปี บัตรประชาชนเลขที่* ออกที่ วันหมดอายุ
Date of Birth Age Year I.D.Card No.  Issued at  Expired Date
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน*   รหัสไปรษณีย์ 
Home Record Address Post Code
ที่อยู่ปัจจุบัน*    รหัสไปรษณีย์ 
Present Address  Post Code
โทรศัพท์บ้าน โทรศัพท์มือถือ*   อีเมล์*
Telephone No. Mobile Phone No.  E-mail Address
กรณีฉุกเฉินติดต่อ   ความสัมพันธ์กับผู้สมัคร  โทรศัพท์มือถือ 
In case of Emergency Contact  Relationship with Applicant Mobile Phone No.
 
สถานภาพทางครอบครัว (Marital Status) 
ชื่อบุคคลในครอบครัว
Immediate Family
ชื่อ - สกุล
Name - Surname
อายุ
Age
อาชีพ
Occupation
สถานะ
Status
บิดา(Father)*  มีชีวิต   ถึงแก่กรรม
มารดา(Mother)*  มีชีวิต   ถึงแก่กรรม
มีพี่น้อง(รวมผู้สมัคร) (Number of Members in the family) คน(pax) ชาย (Male) คน(pax) หญิง(Female)   คน(pax) ท่านเป็นบุตรคนที่ (You're the child of the family) 
สถานภาพ     โสด    แต่งงานจดทะเบียนสมรส    แต่งงานแต่ยังไม่จดทะเบียนสมรส    หย่าร้าง
Status  Single  Registered Married  Non-Registered Married  Divorced   
 
ชื่อผู้สมรส     อายุ ปี       จำนวนบุตรรวม คน     ชาย คน     หญิง คน
Spouse’s Name Age Year Total number of Children pax Son pax Daughter pax  
 
อาชีพ  สถานที่ทำงาน   โทรศัพท์มือถือ  
Occupation  Work Place Mobile Phone No.
 
สถานภาพทางการทหาร (Military Status)
ยังไม่ได้เกณฑ์ทหาร   ได้รับยกเว้น เกณฑ์ทหารแล้ว ตั้งแต่ปี พ.ศ.   
       Not yet served, will be served in         Exempted        Served        
ประวัติการศึกษา(เรียงลำดับจากวุฒิการศึกษาขั้นสูงสุด) / Education (Rank from highest education)
ระดับ
การศึกษา
Education Level
ปีการศึกษา (จาก-ถึง)
Month-Year (From-To)
ชื่อสถาศึกษา
Name of School
สาขาวิชา
Faculty / Major Field
เกรดเฉลี่ย
GPA.
จาก(From)
ปี พ.ศ.
ถึง(To)
ปี พ.ศ.
ปริญญาตรี*
Bachelor’s Degree
 
อาชีวศึกษา
Vocational
มัธยม*
High School
อื่นๆ
Other
 
 ประวัติการทำงาน(เรียงลำดับจากครั้งล่าสุด) / Employment History (Rank from the lastest employer)
เข้าทำงาน / วันสิ้นสุด
Date-Month-Year (From-To)
ชื่อบริษัทหรือ
นายจ้างที่เคยทำงาน
Employer's Name
ตำแหน่ง
Position
หน้าที่รับผิดชอบ
Job Function
เงินเดือน/
สวัสดิการ
Salary / Walfare
เหตุผลที่ลาออก
Reasons of Resignation
จาก(From)
ปี พ.ศ.
ถึง(To)
ปี พ.ศ.
 
ความสามารถพิเศษ (Special Ability)
ทักษะด้านคอมพิวเตอร์
Computer Skill
ดีมาก
Excellent
ปานกลาง
Fair 
พอใช้
Slight
ไม่ได้
Not able
ประวัติการฝึกอบรม (Training)
หลักสูตร: Training Course
ระยะเวลา
Period
MS.Excel            
MS.Word            
MS.Powerpoint            
Other              
           
ทักษะด้านภาษา
Language Skill
ดีมาก
Excellent
ปานกลาง
Fair 
พอใช้
Slight
ไม่ได้
Not able
การพิมพ์ดีด : Typing
English         - Speak         ภาษาไทย (Thai)   คำ/วินาที ภาษาอังกฤษ (English)  คำ/วินาที
                    - Read         สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ได้  มีใบขับขี่     ไม่มีใบขับขี่
                    - Write         ใบขับขี่เลขที่ (Motorcycle Driving Licens )No.
Japanese    - Speak         สามารถขับขี่รถยนต์ได้ มีใบขับขี่    ไม่มีใบขับขี่
                   - Read         ใบขับขี่เลขที่ (Motorcar Driving Licens )No.
                   - Write          
Other              
              
 
ข้อมูลทั่วไป (General Data)
ท่านมีคนรู้จักทำงานที่บริษัทหรือไม่  ถ้ามีโปรดระบุ ? ( List relatives and/or friend working in this company?)
มี  Yes. ชื่อสกุล  ไม่มี No.
ท่านเคยป่วยหรือป่วยเป็นโรคเรื้อรังใดหรือมีโรคประจำตัวใดหรือไม่ (Do you have or have you had any serious or prolonged illness?)
เคย Yes. อธิบาย Explain ไม่เคย No.
ท่านเคยถูกจับหรือเคยต้องคดีอาญาหรือคดีเกี่ยวกับการลักขโมยหรือฉ้อโกงหรือไม่?
(Have you ever been arrested or charged by the Police Department for involvementin any chief or fraud?) 
เคย Yes. เนื่องจาก Cause of    ไม่เคย No.
ท่านสูบบุหรี่หรือไม่ ? ( Do you smoke?)  สูบ Yes. ไม่สูบ No.  
ท่านสามารถทำงานล่วงเวลา/เข้ากะ ได้หรือไม่ (Can you working over time / Night shift?)   ได้ Yes. ไม่ได้ No.
ชื่อ- สกุล  บุคคลอ้างอิง*
Name References Person
อายุ
Age
อาชีพ
Occupation
ที่อยู่
Address
เบอร์โทรศัพท์
Telephone Number
 
         
 
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่ระบุไว้นี้เป็นความจริงทุกประการ หากข้าพเจ้าให้ข้อความเท็จ หรือจงใจให้บริษัทเข้าใจผิด ข้าพเจ้ายินดีให้บริษัทฯ เลิกจ้าง หรืองดพิจารณาใบสมัครนี้ และข้าพเจ้ายินยอมอนุญาตให้ทาง บริษัท ไดวา คาเซอิ (ไทยแลนด์) จำกัด สืบประวัติข้าพเจ้าได้ตามความจำเป็นของบริษัทฯ

I certify that my answer to each of the foregoing is true. I understand any incorrect, incomplete,or false statement or information furnished by me will be considered as just cause for rejection of this application or dismissal from employment. I hereby authorize Daiwa Kasei (Thailand) Co.,Ltd. To make any investigation of my background deemed necessary.

 
    *กรุณากรอกข้อมูลในช่องที่มี (*) ให้ครบถ้วน
©สงวนลิขสิทธิ์ 2012 ไดวา คาเซอิ (ไทยแลนด์) จำกัด 485 หมู่ 4 ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210