ข่าวกิจกรรมองค์กร

 

1. TQCC

บริษัทได้จัดให้มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาองค์กรและปรับปรุงสภาพการทำงานให้มีประสิทธิ
ภาพซึ่งหนึ่งในกิจกรรมที่สามารถดำเนินการ คือกิจกรรม TQCCเพื่อมุ่งเน้นให้พนักงานของบริษัททุกคนได้มีทักษะการทำ TQCC ที่ถูกวิธี มีส่วนร่วมในการปรับปรุงงาน พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถให้เป็นที่ยอมรับ การทำงานร่วมกันเป็น Team Work สร้างความเป็นผู้นำและยกระดับความสามารถของพนักงาน เพื่อพัฒนาบริษัทของเราให้บรรลุตามนโยบายอย่างต่อเนื่อง

 

 

 

 


2. HRD

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานได้รับการพัฒนาด้านทักษะ ความรู้ และความสามารถในการทำงานได้ทั้งในส่วนการผลิตและการจัดการเกี่ยวกับ Management ที่ดี เพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะการเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ

 

 

 

 

 

 


3. TPS

บริษัทได้นำระบบ TPS (Toyota Production System) มาประยุกต์ใช้เข้ากับการผลิต
ซึ่งส่งผลให้การผลิตมีระบบแบบแผนมากขึ้นมีการใช้กัมบังมาควบคุมการผลิตไม่ว่าจะ
เป็นการใช้กัมบังเพื่อสั่งผลิตหรือเบิกชิ้นส่วนเข้าสู่สายการผลิตหรือการใช้กัมบังเบิกชิ้น
ส่วนจากผู้ผลิตเท่ากับปริมาณการใช้จริงซึ่งส่งผลให้สต๊อกที่ใช้จัดเก็บมีจำนวนน้อยลง
พื้นที่ที่ใช้
จัดเก็บน้อยลงต้นทุนในการบริหารจัดการซึ่งเป็นระบบที่มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพ
การทำงานและพยายามที่จะกำจัดความสูญเสียที่เกิดจากการผลิตเพื่อมุ่งสร้างคุณภาพ
ในกระบวนการผลิต


4. 5 ส

กิจกรรม 5ส. เป็นพื้นฐานของทุกกิจกรรมในบริษัทที่มุ่งสร้างหน่วยงานให้มีมาตรฐาน
ในการทำงานเพื่อก่อให้เกิดการเพิ่มผลผลิตต่อหน่วยงาน ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการ
ทำงานและสภาพการทำงานที่ปลอดภัย เป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดถูกสุขลักษณะ
และ สามารถพบเห็นสิ่งผิดปกติ ได้ง่าย เสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน
และเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรโดยการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับ

และมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมองค์กรจึงกำหนดให้มีกิจกรรม 5 ส.

 

 

 


5. กิจกรรมสวัสดี

ได้จัดกิจกรรมนี้มาเพื่อให้พนักงานได้มีการทักทายกันระหว่างพนักงาน ผู้บริหาร เพื่อสร้างความสัมพันธ์ไมตรีที่ดี และสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน


6. Kaizen

เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการปรับปรุงงาน การปรับปรุงคุณภาพและเกิดการ
ทำงานเป็นทีมมีทักษะในการค้นหาปัญหา และใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์หาสาเหตุของ
ปัญหาที่แท้จริงและสามารถกำจัดสาเหตุที่เป็นต้นเหตุของปัญหาได้อย่างมีหลักการและ
เหตุผลอย่างเป็นระบบในการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาบริษัทให้
บรรลุเป้าหมายตามนโยบาย

 

 

 

 

 


7. Secret Activity

ตามนโยบายกิจกรรมด้านความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อส่งเสริมและปฏิบัติตามนโยบาย
จากบริษัทแม่ รวมถึงข้อกำหนดจาก Toyota โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและรักษา
ความลับของบริษัทฯ ไม่ให้รั่วไหลไปสู่ภายนอก โดยมีหัวข้อปฏิบัติดังนี้การตรวจสอบ

สิ่งของระเบียบการควบคุมเรื่องการเข้าออกพื้นที่ไลน์การผลิตการควบคุมชิ้นงานที่เป็น

ความลับ การประกาศ การถ่ายภาพ เอกสารการอบรม การควบคุมเอกสาร ระเบียบ
การใช้ Flash Drive การควบคุมคอมพิวเตอร์การใช้โทรศัพท์


8. กีฬาต้านยาเสพติดและงานเลี้ยงฉลองต้อนรับปีใหม่

การจัดงานกีฬาสีต้านยาเสพติดและงานเลี้ยงฉลองต้อนรับปีใหม่ โดยการจัดงาน
ช่วงเช้าเป็นการจัดกีฬาสีต้านยาเสพติด มีการจัดแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน อาทิเช่น กีฬา
ชักเย่อ วิ่งผลัด 10 ขา เกมส์ส่งต่อลูกบอลด้วยศีรษะ เกมส์โยน - รับ ลูกโป่งใส่น้ำ
วอลเลย์บอล และการแข่งขันฟุตบอล โดยมีผู้บริหารคนญี่ปุ่นและพนักงานเข้าร่วม
การแข่งขันเพื่อสร้างความสมัครสมาน สามัคคีภายในองค์กร และเป็นการรณรงค์
ต่อต้านยาเสพติด และในช่วงเย็นได้มีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ มีพนักงานเข้าร่วมงาน
เป็นจำนวนมาก ภายในงานได้มีการประกวดการแสดงลิปซิ้ง การแสดงดนตรี
และแจกของรางวัลมากมาย

 


9. รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย

ได้จัดให้มีการฝึกอบรม "ขับขี่ปลอดภัย" ซึ่งการฝึกอบรมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม
"รณรงค์ความปลอดภัยในการเดินทางในช่วงวันหยุดยาว" เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความ
เข้าใจ เกี่ยวกับวิธีการจูงรถจักรยานยนต์ในรูปแบบต่างๆ วิธีการยกรถเมื่อรถล้ม การ
ตรวจเช็คก่อน การขับขี่ ท่าทางในการขับขี่ การขับรถเมื่อมีคนซ้อนท้ายเพื่อให้พนัก
งานสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

 

 


10. ตรวจสุขภาพ

บริษัทได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงาน เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและคัด
กรองโรคหากพบสิ่งผิดปกติจะได้สามารถรักษาได้ทันก่อนที่อาการจะรุนแรงขึ้น โดยการ
ตรวจสุขภาพนั้น แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ การตรวจสุขภาพโดยทั่วไป สำหรับพนักงานทุกคนและการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง สำหรับพนักงานที่ทำงานในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอาการเจ็บป่วย ตัวอย่าง เช่น พนักงานที่ต้องทำงานกับสารเคมีเป็นประจำ เป็นต้น

 

 

 


11. วันสงกรานต์

ทุกปีช่วงวันสงกรานต์ บริษัทมีกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้บริหารชาวไทยและชาวญี่ปุ่น เป็นการแสดงความเคารพนับถือและขอขมารับพร เพื่อเป็นศิริมงคลแก่พนักงาน และมีการละเล่นสงกราต์ สาดน้ำ ปะแป้งทั้งคนไทย และชาวญี่ปุ่น อย่างสนุกสนานก่อนเดินทางกลับบ้านช่วงสงกรานต์

 

 

 

 

 


12. งานนิทรรศการสัปดาห์ความปลอดภัย

ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม “งานนิทรรศการสัปดาห์ความปลอดภัย ( Safety Week) “
ทั้งนี้เพื่อเป็นการรณรงค์และกระตุ้นให้พนักงาน ได้เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
และตระหนักถึงความสำคัญความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อลดอุบัติเหตุในการทำงาน เพื่อเป็นการให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมด้านความปลอดภัย โดยภายในงานได้มีการจัดบอร์ดนิทรรศการเกี่ยวกับความปลอดภัย การจัดบูธให้ความรู้ การเล่นเกมส์ต่างๆ การแข่งขันตอบปัญหาชิงรางวัล โดยมีพนักงานให้ความสนใจเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

 

 


13. ซ้อมหนีไฟ

ได้มีการฝึกอพยพหนีไฟ โดยสมมุติเหตุการณ์จริง เพื่อให้พนักงานได้มีความรู้ความ
เข้าใจในการอพยพหนีไฟและวิธีการหนีไฟ การค้นหาและช่วยผู้ประสบภัยเพื่อเป็นการ
ป้องกันการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัย และเพื่อสร้างความมั่นใจในเรื่อง
ความปลอดภัยต่อพนักงานกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้